Všeobecné smluvní podmínky

Platné od 27.12.2022 pro Stříbrný účet

auringo s.r.o., IČ: 10941665, se sídlem Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 350620.

Bankovní spojení produktu Stříbrný účet:

Korunové platby z ČR:

2701999178 / 2010

Korunové platby ze SR:

IBAN: CZ77 2010 0000 0027 0199 9178, SWIFT: FIOBCZPPXXX

Platby v eurech z ČR:

2901999180 / 2010

Platby v eurech ze SR:

IBAN: CZ14 2010 0000 0029 0199 9180, SWIFT: FIOBCZPPXXX

1. Předmět úpravy

Tyto smluvní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností auringo s.r.o. a jejími klienty, kteří u společnosti auringo s.r.o. objednali zboží v rámci projektu Stříbrný účet (dále jen „SÚ“ ). Smluvní vztah mezi společností auringo s.r.o. (dále jen „Společnost“) a klientem vzniká na základě elektronické objednávky klienta a potvrzení Společnosti o akceptaci této objednávky. Zaškrtnutím volby „Souhlasím se smluvními podmínkami" na webu Společnosti potvrzuje klient svůj bezvýhradný souhlas s těmito smluvními podmínkami.

2. Základní principy SÚ

2.1. Klient, který objedná u Společnosti produkt SÚ, aktivuje u své banky trvalý měsíční příkaz na dohodnutou částku. Tu klient zasílá na odpovídající účet Společnosti (viz seznam výše). Klient může kdykoli spořící částky měnit. Každá měsíční platba však musí být připsána na účet Společnosti nejpozději do posledního pracovního dne měsíce. Doporučuje se nastavit příkaz nejpozději na každý 25. den měsíce. Variabilní symbol je číslo SÚ. To Společnost přiděluje klientovi pro každý druh spořícího produktu na začátku spoření, při objednávce produktu SÚ. Spoří-li klient do více druhů spořících produktů (dále SP), má pro každý SP přiděleno jiné číslo SÚ, posílá tedy více plateb s rozdílnými variabilními symboly.

2.2. Společnost provádí ve prospěch klienta, na základě jeho plateb, pravidelný měsíční nákup jím předem zvolených SP. Nákup je realizován vždy ten den v měsíci, kdy je prvně otevřená burza a zároveň lze fixovat cenu u velkoobchodních dodavatelů. Jednotková cena odpovídá aktuální nabídce e-shopu Společnosti pro daný SP a množství 1ks, včetně DPH. Ke kupní ceně nejsou účtovány žádné další poplatky či přirážky. Nakupovány mohou být investiční mince a slitky z drahých kovů, dle výběru klienta z platného povoleného sortimentu pro SÚ.

2.3. Počet nakoupených SP je dán zůstatkem finančních prostředků na SÚ klienta k poslednímu pracovnímu dni minulého měsíce. Společnost pro klienta nakoupí takové množství celých jednotek SP, na které má klient dostatek prostředků na SÚ. Zbytek nevyužitých finančních prostředků se převede do dalšího měsíce.

2.4. Společnost vystavuje a uchovává daňové doklady v souladu s §26 zákona o DPH v elektronické podobě. Objednáním produktu SÚ klient souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

2.5. Každý nákup se provádí ve prospěch klienta, tj. klient se v okamžiku nákupu stává vlastníkem kovu. SP je okamžitě předán logistické společnosti. Tento externí partner nakoupené SP pro klienty skladuje a následně je, dle standardních postupů, distribuuje. Logistiku zajišťuje společnost INSURANCE TRADE s.r.o..

Klient může kdykoliv požádat o fyzické dodání uskladněného SP na adresu, kterou sám určí. Podmínky dodání jsou podrobně popsány v bodě 5.

2.6. Minimální pravidelná měsíční částka pro SÚ je 500,- Kč nebo 25,- EUR. Maximální výše není omezena. Společnost si však vyhrazuje právo odmítnout takové nepravidelné platby, které by vzhledem k situaci na trhu neumožňovaly realizovat odpovídající nákup SP.

3. Evidence SÚ klienta

3.1. Společnost se zavazuje zdarma zřídit a vést pro klienta evidenci jeho SÚ. Evidence obsahuje přehled došlých plateb a realizovaných nákupů. Evidence je klientovi přístupná po přihlášení do jeho SÚ.

3.2. Společnost se zavazuje aktualizovat údaje v rámci SÚ průběžně, vždy nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

3.3. Klient je oprávněn kdykoliv provádět přes internet kontrolu stavu svého SÚ. Zjistí-li klient nějaký nesouladu mezi stavem evidovaným na účtu a skutečným stavem, je povinen to písemně oznámit Společnosti nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy proběhla poslední aktualizace. Pokud klient nevznese písemné námitky proti stavu osobního účtu v uvedené lhůtě, má se za to, že se stavem evidovaným na svém elektronickém osobním účtu bez výhrad souhlasí.

3.4. Klient je oprávněn požádat Společnost o zaslání výpisu z SÚ nebo daňových dokladů v listinné podobě na adresu, kterou písemně určí. Zaslání listinné podoby výpisu do ČR je zpoplatněno částkou 200 Kč, do SR částkou 10 EUR.

4. Skladování nakoupeného SP

4.1. Společnost má uzavřenu smlouvu o skladování naspořeného kovu klientů se společností INSURANCE TRADE s.r.o.. Ta  disponuje vhodnými vysoce zabezpečenými prostory, vybavením a potřebnou infrastrukturou pro následnou logistiku drahých kovů. Kov klientů je v okamžiku nákupu na SÚ předán a uskladněn u logistického partnera a je tím i fyzicky oddělen od Společnosti.

4.2. Veškeré SP deponované pro klienta po dobu kratší než 1 rok je skladováno zdarma. SP skladované déle, tedy na žádost klienta, nebo pokud nepřevezme klient zásilku odeslanou dle podmínek uvedených v bodě 5., je skladováno za poplatek, dle platných sazeb za pronájem bezpečnostní schránky u Komerční banky, pobočka Plzeň, navýšené o 10 nedohodne-li se klient se Společností jinak.

4.3. Vlastníkem skladovaných SP je klient, Společnost ani logistický partner nejsou oprávněni využít zboží klienta k dalšímu oběhu či jiným obchodním aktivitám.

4.4. Společnost neodpovídá za škody vzniklé nerozeznáním chyb oprávnění a falšováním.

5. Odeslání SP klientovi

5.1. Standardní termín pro odesílání naspořeného SP je 1x ročně v období od 1. do 20. prosince. V těchto dnech je SP automaticky ze všech SÚ odesíláno hromadně. Neúčtuje se žádný manipulační poplatek. Klient hradí pouze poštovné ve výši sazby cenného psaní České pošty. Balné je zdarma.

5.2. Naspořené SP je zasíláno klientům na adresu, kterou uvedli při registraci SÚ. Případné změny adresy je každý klient povinen oznámit Společnosti písemně.

5.3. Klient však může kdykoli, tedy i mimo standardní termín, písemně požádat o zaslání svého naspořeného SP. V takovém případě logistický partner zašle SP do 15-ti dnů od doručení žádosti. Tato služba je zpoplatněna ve výši 400 Kč / 20 EUR + poštovné dle předchozího bodu.

5.4. Nevyužité finanční prostředky na SÚ se automaticky převádějí do dalšího období. Pokud nemá klient zájem ve spoření pokračovat, může požádat Společnost o výpočet doplatku na zbytek chybějící do celé jednotky a poštovného. Po zaplacení rozdílu bude klientovi SP nakoupeno a odesláno společně s naspořeným objemem.

5.5. Poštovné hradí klient podle své volby buď dobírkou, nebo čerpáním nevyužitých finančních prostředků na svém SÚ.

6. Bonus

6.1. Společnost poskytne klientovi roční bonus při splnění následujících podmínek:

  • klient objednal produkt SÚ a vyjádřil písemný souhlas s obchodními podmínkami Společnosti,
  • klient pravidelně měsíčně, bez přerušení, hradil řádně a včas minimální měsíční splátku,
  • klient naspořil dané množství odpovídající bonusu, přičemž mu nebyla poskytnuta množstevní sleva při žádném měsíčním nákupu,
  • klient nemá ke dni posuzování splnění podmínek pro poskytnutí bonusu vůči Společnosti žádný neuhrazený peněžitý závazek.

6.2. Při splnění podmínek podle bodu 6.1. náleží klientovi ke dni 15.12. bonus v následující výši:

Nakoupené SP v daném roce (2.1. - 15.12.)

Výše bonusu (zdarma navíc k naspořenému množství)

Za každých 100 oz stříbra

1 oz

Za každých 500 oz stříbra

1 oz (navíc k bonusům za stovky uncí viz. výše)

Za každý 1 kg zlata

5g

7. Ostatní podmínky

7.1. Společnost garantuje zpětný výkup SP prodaných klientům v rámci SÚ. Konkrétní podmínky a ceny se řídí aktuálním vývojem na trzích a jsou zveřejněny na adrese silverum.cz.

7.2. Klient může smluvní vztah ke společnosti ukončit písemným oznámením, a to k jakémukoliv dni následujícímu po doručení písemného oznámení o ukončení smlouvy Společnosti.

7.3. Pokud přestane být některý druh SP oproti původní situaci na trhu k dispozici, je Společnost oprávněna změnit druh SP, do něhož klient investuje, na zboží srovnatelné a informovat o této skutečnosti klienta. Nebude-li klient s takovou změnou souhlasit, je oprávněn SÚ ukončit. Naspořené SP mu bude odesláno, případný zůstatek finančních prostředků na SÚ mu bude vrácen.

7.4. Pokud klient přeruší spoření na dobu delší než 3 měsíce (tj. neuhradí minimální měsíční částku za období alespoň 4 měsíců), má se za to, že smlouvu jednostranně ukončil ve smyslu odst. 7.2., přičemž jako datum skončení smluvního vztahu se určuje poslední kalendářní den čtvrtého měsíce.

7.5. Nebude-li zásilka klientem převzata a vrátí-li se zpět, uloží společnost zásilku na náklady klienta a vyrozumí jej o tom písemným oznámením, ve kterém určí přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti převzít SP a upozorní klienta na úmysl jeho SP prodat, nebude-li SP v určené přiměřené lhůtě převzato. Přiměřená lhůta ve smyslu tohoto ustanovení nesmí být kratší než 1 rok ode dne připsání poslední platby klienta ve prospěch účtu Společnosti.

7.6. V souvislosti s uskladněním podle odst. 7.5. je Společnost oprávněna požadovat od klienta:
a) náklady na skladné podle bodu 4. těchto podmínek a
b) úhradu paušálních logistických nákladů ve výši 100 procent skladného za uložené zboží podle bodu 4. těchto podmínek a
c) úhradu paušálních nákladů na právní služby ve výši 10 procent aktuální výkupní hodnoty uloženého zboží měsíčně.
Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody.

7.7. Nepřevezme-li klient SP ani v náhradní lhůtě podle odst. 7.5., je Společnost oprávněna po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty na účet klienta SP vhodným způsobem prodat a započítat v souladu s platnou právní úpravou svoje pohledávky vůči klientovi proti pohledávce klienta vůči Společnosti na vydání výtěžku zpeněžení SP.

7.8. Ukončení smluvního vztahu nemá vliv na závazky klienta vůči Společnosti, které již klientovi v souvislosti s plněním smlouvy vznikly (např. povinnost doplatit skladné a poštovné).

7.9. Peněžité závazky klienta vůči Společnosti se v souladu s platnou právní úpravou považují za řádně uhrazené dnem, kdy bude odpovídající částka připsána na účet Společnosti.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Společnost použije údaje o klientech výlučně pro interní provozní a marketingové účely. Společnost se zavazuje nakládat se všemi osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Klient výslovně uděluje souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z jeho smluvního vztahu se Společností.

8.2. Klient souhlasí rovněž s tím, aby byl Společností kontaktován k informativním účelům prostřednictvím telefonu, elektronické pošty či písemnou zásilkou. Tento souhlas může klient kdykoli písemně odvolat.

8.3. Společnost se zavazuje chránit osobní údaje Klienta a zachovávat ohledně nich mlčenlivost s výjimkou případů, kdy je povinnost mlčenlivosti prolomena zákonem.

8.4. Společnost aktualizovala v souladu Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob zásady ochrany osobních údajů (GDPR) a zavedla změny, aby byla posílena ochrana osobních údajů a práv klientů. Detailní informace k GDPR naleznete ve VOP zde.

9. Ostatní ujednání

9.1. Daňové důsledky z transakcí s investičními kovy podléhají platným předpisům ve státu daňové rezidence klienta. Dodržování těchto předpisů je povinen zajistit klient. Společnost doporučuje klientům poradit se ve věci s profesionálním daňovým poradcem.

9.2. Klient je povinen neprodleně po převzetí SP provést jeho důkladnou prohlídku a případné zjištěné vady neprodleně písemně reklamovat v souladu s platnou právní úpravou.

9.3. Klient bere na základě poučení Společnosti na vědomí, že investiční kovy patří do kategorie komodit. Přesto, že výskyt je v přírodě omezený, neexistuje žádná záruka na budoucí a konstantní nárůst ceny. Společnost nedoporučuje nákup na úvěr.

9.4. Vzhledem k tomu, že se hodnota SP neustále mění v závislosti na světové ceně kovu, tj. cena je závislá na výchylkách finančního trhu, nezávisle na vůli dodavatele ve smyslu § 1837 odst. b) občanského zákoníku, neplatí pro klienta právo odstoupit od smlouvy. Tím však není dotčeno právo klienta kdykoliv ukončit smluvní vztah ve smyslu bodu 7.2. výše.

9.5. Pokud se stanou některá ustanovení těchto podmínek neúčinná nebo neplatná, zůstává platnost a účinnost ostatních ustanovení nedotčena. Neplatná nebo neúčinná ustanovení se v tomto případě nahradí účinnými a platnými, které se co nejvíce přiblíží účelu sledovanému těmito obchodními podmínkami.

9.6. Jakákoliv změna či doplnění těchto podmínek musí být provedena veřejně na webu Společnosti, o změně musí být klient dopředu informován e-mailem či obdobnou formou.

9.7. Klient svým souhlasem potvrzuje, že tyto smluvní podmínky přečetl, porozuměl jim a bezvýhradně s nimi souhlasí.

Váš dodavatel rodinného stříbra - již od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garance zpětného výkupu.
Tradice
Více než 15 let na trhu.
Výhodné ceny
Garance původu a ryzosti kovů.